Miasto Krakow ZIS

logo

 

Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP

Geneza

Współpraca Krakowa w ramach miast partnerskich

Kraków to miasto o wielowiekowych tradycjach tolerancji, w którego historii i dziedzictwie kulturowym odcisnęły się wyraźne wpływy innych kultur, religii i narodowości. Bezsprzecznie wpływy te są wynikiem uwarunkowań geograficznych, korzystnego położenia miasta na skrzyżowaniu prastarych szlaków handlowych, a także burzliwych dziejów, na które składały się okresy świetności i rozwoju, ale i też smutne i ciężkie lata niedoli i upadku. Jednak jak się wydaje obce wpływy mogły rozwijać się i utrwalać w tkance miasta, dzięki mentalności jego mieszkańców, którzy byli i są na ogół ludźmi otwartymi na świat, ciekawymi nowości, a wobec przybyszów serdeczni i gościnni.

Kraków obecnie może pochwalić się rosnącą liczbą turystów odwiedzających miasto, wysokimi pozycjami w rankingach najchętniej odwiedzanych przez turystów miast, a także zakrojoną na szeroką skalę aktywnością krakowskiego samorządu na arenie międzynarodowej. Miasto Kraków współpracuje aktualnie z 21 miastami partnerskimi i 5 miastami bliźniaczymi. Zainicjowana w 1979 roku współpraca partnerska pomiędzy Norymbergą a Krakowem poza swą długą tradycją wyróżnia się także intensywnością kontaktów, różnorodnością i szerokim zakresem. Jest realizowana na wielu płaszczyznach, obejmując między innymi: służbę zdrowia, kulturę, edukację, promocję, gospodarkę komunalną, transport miejski i wiele innych dziedzin. Dotyczy różnych środowisk i grup wiekowych (dzieci, młodzież, seniorzy i osoby niepełnosprawne), organizacji pozarządowych i instytucji, w tym współpracy obydwu urzędów miejskich, straży pożarnych i ogrodów zoologicznych. Z kolei Kraków i Lwów łączą silne więzy historyczne i kulturowe. Miasta współpracują ze sobą od 1992 r. (formalna umowa została podpisana w październiku 1995 roku), w następujących obszarach: kultura, współpraca środowisk polonijnych, opieka zdrowotna, promocja, współpraca gospodarcza oraz współpraca samorządów.

Partnerstwo publiczno-prywatne jako alternatywna forma realizacji zadań publicznych

Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie ppp (ang. public-private partnership) to współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym mająca na celu stworzenie elementów infrastruktury zapewniającej realizację różnego rodzaju usług publicznych. Współpraca ta może obejmować różnorodne dziedziny: budownictwo komunalne, centra sportowo-rekreacyjne, parkingi, szkoły, przedszkola, szpitale, gospodarkę odpadami, wodociągi i kanalizację, a także budowę dróg, autostrad, mostów, tuneli, portów, lotnisk i in. Ta forma współpracy jest popularna w krajach Europy Zachodniej, w tym szczególnie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech oraz we Francji i Włoszech. Zaczyna także stopniowo przyjmować się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i z pewnością zyskiwać będzie na znaczeniu ze względu na deficyt infrastruktury w tym regionie, a także z uwagi na ograniczenie dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku.

PPP w Krakowie

Miasto Kraków ma już pewne doświadczenia w tej dziedzinie, głównie w zakresie projektów koncesyjnych. To właśnie w Krakowie został wdrożony jeden z pierwszych projektów ppp w Polsce – podziemny parking usytuowany w ścisłym centrum Krakowa, pod Placem na Groblach (oddany do użytku w roku 2009). Miasto zrealizowało i realizuje także kilka pomniejszych projektów koncesyjnych, mających na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do różnorodnych usług komunalnych. Obecnie trwa budowa realizowanego w koncesji „Cmentarza wraz z budynkiem ceremonialnym i spopielarnią zwłok” w Podgórkach Tynieckich. W ostatnich dniach po wyłonieniu nowego operatora w postępowaniu koncesyjnym ruszył I etap uruchomienia systemu rowerów miejskich Wavelo.

W trakcie negocjacji z dwoma kandydatami jest postępowanie mające na celu wyłonienie partnera prywatnego dla Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie. Przygotowywany jest także kolejny projekt koncesyjny dotyczący Car sharing. W toku są także prace nad wdrożeniem w formule PPP projektu Centrum Obsługi Inwestora w Czyżynach.

Wymiana doświadczeń w dziedzinie PPP

Projekt „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP” zakłada rozwój trójstronnej współpracy samorządów z Polski, Niemiec i Ukrainy w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego. To projekt dotyczący partnerstwa i realizowany w partnerstwie, bowiem dotyczy współpracy samorządowców z Krakowa oraz z jego miast partnerskich – Norymbergii i Lwowa.

Cele projektu

  • rozszerzenie dotychczasowej współpracy partnerskiej miast o nową dziedzinę;
  • pogłębienie i transfer wiedzy w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk;
  • wkład w tworzenie dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polakami, Niemcami i Ukraińcami.

Działania projektowe były realizowane w Krakowie oraz w jego miastach partnerskich: Norymberdze (Niemcy) i Lwowie (Ukraina). Były to wizyty studyjne, międzynarodowa konferencja, prowadzenie strony internetowej, wydanie publikacji projektowej, a także promocja projektu.

Czas realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2016

Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

beznazwy