Jesteś:O projekcie ›› Partnerzy ›› MAPPP

MAPPP

MAPPP została powołana na podstawie zarządzenia z dnia 19 października 2004 r. i utworzona 27 maja 2005 r. Jest to organ międzyresortowy, administracyjnie powiązany z Ministerstwem Finansów, Gospodarki i Pracy (MINEFE) i działa dla pożytku całej sfery publicznej. MAPPP jest państwową organizacją ekspercką, której rolą jest służenie zarówno jednostkom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, jak i innym podmiotom zainteresowanym realizacją projektów w formule PPP

 

MAPPP zajmuje się oceną projektów PPP na etapie przygotowawczym. Podmioty, które kierują zapytanie w stosunku do planowanych projektów, otrzymują opinię od MAPPP, która analizuje poprawność zastosowania procedur oraz rozliczeń finansowych. MAPPP nie ocenia aspektów technicznych zgłaszanych projektów. MAPPP stworzyła matryce, które zapewniają podmiotom publicznym pomoc w przygotowaniu bilansu korzyści przeprowadzenia projektu w ramach PPP. Instytucja ta ocenia aspekty prawno- ekonomiczno- administracyjne uzasadniające wszczęcie procedury prowadzącej do zawarcia umowy PPP. W Polsce nie istnieje analogiczna instytucja publiczna, która opiniowałaby projekty przygotowane w formule PPP.

 

MAPPP jako jednostka ekspercka rządowa obligatoryjnie analizuje, wydaje ekspertyzy i opinie dla projektów planowanych do realizacji przez podmioty rządowe (np. szkoły, szpitale, sektor energetyczny itp.). Projekty planowane przez samorządy terytorialne nie muszą podlegać analizie i są weryfikowane tylko na ich specjalne życzenie. Główne zadania MAPPP

 

  • analiza planowanych projektów PPP w fazie wstępnej (weryfikacja zgodności z zapisami ustawy- spełnienie 3 warunków: pilność, złożoność, efektywność, wstępna analiza finansowa i ekonomiczna, weryfikacja opłacalności i zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP);
  • promocja partnerstwa publiczno-prywatnego oraz partnerów publicznych;
  • weryfikacja i przedstawianie opinii na temat prawodawstwa oraz innych aspektów związanych z PPP;
  • uczestnictwo w komitecie, który ustala gwarancje rządowe dla projektów PPP.

 

MAPPP po wykonaniu analizy i wydaniu stosownej opinii dla planowanych projektów PPP przez instytucje rządowe, przesyła te informacje do Ministra Finansów, który na tej podstawie podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu danego przedsięwzięcia do realizacji w formule PPP.

 

W 2010 r. MAPPP oceniło 35 projektów, w 2011 r. będzie ich około 50. Około połowa ocenianych projektów jest zgłaszane przez władze lokalne. Przykładowo dotyczą one: oświetlenia miasta, podniesienia wydajności energetycznej w gminie, budowy szkół czy infrastruktury sportowej.

 

http://www.economie.gouv.fr/ppp/accueil

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
 
close
Wyloguj się