Jesteś:O projekcie ›› Opis projektu 

PPP nowe perspektywy

W dniu 30 września 2010 roku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie działając w imieniu Gminy Miejskiej Kraków złożył wniosek aplikacyjny do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.2 „Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy” dotyczący realizacji projektu „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

 

Główne cele projektu:

 

1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Małopolski w ramach międzynarodowej sieci współpracy;

2. Stworzenie możliwości pełniejszego wykorzystania mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego w regionie poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników beneficjenta, pozyskanie dobrych praktyk realizacji inwestycji PPP, wymianę informacji i wiedzy oraz promowanie ofert inwestycyjnych GMK;

3. Wzrost konkurencyjności, atrakcyjności oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Małopolski na rynku krajowym i Europejskim.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2012 różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się działań mających na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Małopolski i Krakowa. Zakres tematyczny projektu dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego – nowej formy realizacji inwestycji komunalnych w Polsce. Jednym ze znaczących elementów realizacji projektu będzie utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który będzie wdrażał i realizował przedmiotowy projekt.

 

  • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) reprezentowana przez Brytyjsko-Polskie Usługi Sp. z o.o.;
  • L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) reprezentowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Aktualności

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

12 grudnia br. zakończono negocjacje w prowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga. Głównym celem, jaki chcą osiągnąć władze miasta poprzez realizację tego zamierzenia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji, zwanego potocznie basenem „Polfy”.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się