Jesteś:O projekcie ›› Opis projektu 

PPP nowe perspektywy

W dniu 30 września 2010 roku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie działając w imieniu Gminy Miejskiej Kraków złożył wniosek aplikacyjny do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.2 „Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy” dotyczący realizacji projektu „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

 

Główne cele projektu:

 

1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Małopolski w ramach międzynarodowej sieci współpracy;

2. Stworzenie możliwości pełniejszego wykorzystania mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego w regionie poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników beneficjenta, pozyskanie dobrych praktyk realizacji inwestycji PPP, wymianę informacji i wiedzy oraz promowanie ofert inwestycyjnych GMK;

3. Wzrost konkurencyjności, atrakcyjności oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Małopolski na rynku krajowym i Europejskim.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2012 różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się działań mających na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Małopolski i Krakowa. Zakres tematyczny projektu dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego – nowej formy realizacji inwestycji komunalnych w Polsce. Jednym ze znaczących elementów realizacji projektu będzie utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który będzie wdrażał i realizował przedmiotowy projekt.

 

  • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) reprezentowana przez Brytyjsko-Polskie Usługi Sp. z o.o.;
  • L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) reprezentowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się