Jesteś:O projekcie ›› Opis projektu 

PPP nowe perspektywy

W dniu 30 września 2010 roku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie działając w imieniu Gminy Miejskiej Kraków złożył wniosek aplikacyjny do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.2 „Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy” dotyczący realizacji projektu „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

 

Główne cele projektu:

 

1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Małopolski w ramach międzynarodowej sieci współpracy;

2. Stworzenie możliwości pełniejszego wykorzystania mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego w regionie poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników beneficjenta, pozyskanie dobrych praktyk realizacji inwestycji PPP, wymianę informacji i wiedzy oraz promowanie ofert inwestycyjnych GMK;

3. Wzrost konkurencyjności, atrakcyjności oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Małopolski na rynku krajowym i Europejskim.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2012 różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się działań mających na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Małopolski i Krakowa. Zakres tematyczny projektu dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego – nowej formy realizacji inwestycji komunalnych w Polsce. Jednym ze znaczących elementów realizacji projektu będzie utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który będzie wdrażał i realizował przedmiotowy projekt.

 

  • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) reprezentowana przez Brytyjsko-Polskie Usługi Sp. z o.o.;
  • L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) reprezentowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Aktualności

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zaprasza do wyrażenia opinii odnośnie podstawowych założeń realizacji projektu pn.: „Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” planowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się