Jesteś:O projekcie ›› Konferencja 

Konferencja "PPP - rzeczywistość czy fikcja?"

Konferencja „PPP – rzeczywistość czy fikcja?”

 

Kraków, 29 listopada 2012 roku

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

Pierwszym aktem prawodawstwa polskiego całkowicie poświęconym instytucji PPP była Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. W intencji ustawodawcy akt ten miał uregulować zawieranie umów PPP między sektorem publicznym, a prywatnym oraz wyznaczać właściwe standardy współpracy zapewniając efektywną realizację zadań publicznych. Niestety, w oparciu o szczegółowe przepisy ustawy nie zawarto żadnej umowy, jednakże debata na temat zastosowania partnerstwa została podjęta przez liczne środowiska i w efekcie przeprowadzonych  później prac legislacyjnych, z końcem lutego 2009 r. weszła w życie nowa Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie publiczno-prywatnym i niemal równocześnie Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o Koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ich celem było zapewnienie przejrzystych, elastycznych i skutecznych ram prawnych współpracy międzysektorowej. W ciągu 3 lat obowiązywania nowych ram prawnych zawarto ok. 30 umów o PPP i koncesji. Liczba nie wydaje się zbyt imponująca w porównaniu z krajami Europy Zachodniej oraz biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania i potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej. Gdzie zatem tkwią przyczyny tak słabego wykorzystania tej formuły w Polsce? Czy jest to tendencja ogólna związana z globalnym spowolnieniem gospodarki, czy też wynik uwarunkowań specyficznych dla naszego kraju?

 

Konferencja „PPP - rzeczywistość czy fikcja?” podejmie próbę odpowiedzi na te pytania. Do dyskusji zostaną zaproszeni wybitni eksperci z Wielkiej Brytanii i Francji reprezentujący instytucje rządowe i specjalistyczne instytuty oraz przedstawiciele unijnych instytucji finansowych. Poprzez pryzmat ich doświadczeń uczestnicy spojrzą na partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i będą mieli wyjątkową okazję do dokonania porównań. Z kolei eksperci polscy zostaną poproszeni o zdefiniowanie największych trudności w rozwoju PPP w Polsce oraz przedstawienie potencjalnych sposobów ich przezwyciężenia. W tym kontekście program konferencji przewiduje także planowaną prezentację projektów zmian w polskim prawodawstwie w odniesieniu do PPP opracowywanych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przedstawione zostaną także przykłady dobrych praktyk w zakresie wspierania samorządów przez administrację państwową, w tym inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki RP, a także projekt systemowy PARP.

 

Zawarte w tytule konferencji, być może nieco prowokacyjne, pytanie odzwierciedla rodzące się u wielu osób wątpliwości co do kondycji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i jego dalszych losów. Czy formuła ta sprawdzi się i czy upowszechni się w naszym kraju warto przekonać się biorąc udział w tej konferencji.

 

Po zakończonej dyskusji wszyscy eksperci pozostaną do dyspozycji uczestników konferencji podczas zaplanowanego spotkania business mixer, które w mniej formalnej atmosferze umożliwi kontynuację rozmów, wymianę doświadczeń, opinii i poglądów, a także cennych kontaktów.

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszenia proszę przesłać mailowo na adres: ppp4krakow@zis.krakow.pl lub faxem na nr +48 12 616-64-00

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Domagała, tel. +48 616 64 71

Przemysław Chwała, tel. +48 616 64 70

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

Aktualności

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

12 grudnia br. zakończono negocjacje w prowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga. Głównym celem, jaki chcą osiągnąć władze miasta poprzez realizację tego zamierzenia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji, zwanego potocznie basenem „Polfy”.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się