Jesteś:O projekcie ›› Konferencja 

Konferencja "PPP - rzeczywistość czy fikcja?"

Konferencja „PPP – rzeczywistość czy fikcja?”

 

Kraków, 29 listopada 2012 roku

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

Pierwszym aktem prawodawstwa polskiego całkowicie poświęconym instytucji PPP była Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. W intencji ustawodawcy akt ten miał uregulować zawieranie umów PPP między sektorem publicznym, a prywatnym oraz wyznaczać właściwe standardy współpracy zapewniając efektywną realizację zadań publicznych. Niestety, w oparciu o szczegółowe przepisy ustawy nie zawarto żadnej umowy, jednakże debata na temat zastosowania partnerstwa została podjęta przez liczne środowiska i w efekcie przeprowadzonych  później prac legislacyjnych, z końcem lutego 2009 r. weszła w życie nowa Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie publiczno-prywatnym i niemal równocześnie Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o Koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ich celem było zapewnienie przejrzystych, elastycznych i skutecznych ram prawnych współpracy międzysektorowej. W ciągu 3 lat obowiązywania nowych ram prawnych zawarto ok. 30 umów o PPP i koncesji. Liczba nie wydaje się zbyt imponująca w porównaniu z krajami Europy Zachodniej oraz biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania i potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury publicznej. Gdzie zatem tkwią przyczyny tak słabego wykorzystania tej formuły w Polsce? Czy jest to tendencja ogólna związana z globalnym spowolnieniem gospodarki, czy też wynik uwarunkowań specyficznych dla naszego kraju?

 

Konferencja „PPP - rzeczywistość czy fikcja?” podejmie próbę odpowiedzi na te pytania. Do dyskusji zostaną zaproszeni wybitni eksperci z Wielkiej Brytanii i Francji reprezentujący instytucje rządowe i specjalistyczne instytuty oraz przedstawiciele unijnych instytucji finansowych. Poprzez pryzmat ich doświadczeń uczestnicy spojrzą na partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i będą mieli wyjątkową okazję do dokonania porównań. Z kolei eksperci polscy zostaną poproszeni o zdefiniowanie największych trudności w rozwoju PPP w Polsce oraz przedstawienie potencjalnych sposobów ich przezwyciężenia. W tym kontekście program konferencji przewiduje także planowaną prezentację projektów zmian w polskim prawodawstwie w odniesieniu do PPP opracowywanych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przedstawione zostaną także przykłady dobrych praktyk w zakresie wspierania samorządów przez administrację państwową, w tym inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki RP, a także projekt systemowy PARP.

 

Zawarte w tytule konferencji, być może nieco prowokacyjne, pytanie odzwierciedla rodzące się u wielu osób wątpliwości co do kondycji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i jego dalszych losów. Czy formuła ta sprawdzi się i czy upowszechni się w naszym kraju warto przekonać się biorąc udział w tej konferencji.

 

Po zakończonej dyskusji wszyscy eksperci pozostaną do dyspozycji uczestników konferencji podczas zaplanowanego spotkania business mixer, które w mniej formalnej atmosferze umożliwi kontynuację rozmów, wymianę doświadczeń, opinii i poglądów, a także cennych kontaktów.

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszenia proszę przesłać mailowo na adres: ppp4krakow@zis.krakow.pl lub faxem na nr +48 12 616-64-00

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Domagała, tel. +48 616 64 71

Przemysław Chwała, tel. +48 616 64 70

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się