Jesteś:O PPP ›› Ramy prawne PPP 

Ramy prawne PPP

Ramy prawne PPP w Polsce

 

Polskie ramy prawne PPP i koncesji wyznaczają ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwana dalej „Ustawą o PPP”, oraz ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwana dalej „Ustawą o Koncesjach”. Niezależnie od powyższych podstaw prawnych PPP w sektorze autostrad płatnych i dróg ekspresowych reguluje ustawa z dnia 27. października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.), „Ustawa o Autostradach Płatnych”. Do wyboru partnera prywatnego i zawierania umów o PPP zastosowanie znajdować będzie także ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej „PZP”. PZP znajdzie zastosowanie do wyboru partnera prywatnego w przypadku, gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego w całości lub w większości będzie zapłata z budżetu podmiotu publicznego.

 

 

  • Ustawa o PPP

Ustawa o PPP reguluje zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach PPP, przy czym treścią tej współpracy jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Podmiotem publicznym będzie m.in. organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), jak i spółka publiczna, będąca pod kontrolą organu administracji rządowej lub samorządu. Przedsięwzięcie leżące u podstawy PPP będzie mogło polegać na budowie obiektu budowlanego (np. stadionu, szpitala), świadczeniu usług (np. zarządzanie systemem wodno-kanalizacyjnym), wykonaniu dzieła (np. organizacji centrum monitoringu ulic) lub innych świadczeniach. Tym co, odróżniać będzie PPP od zwykłych zamówień publicznych będzie obowiązek partnera prywatnego (lub spółki celowej powołanej do realizacji przedsięwzięcia) do utrzymania (np. remontowania, napraw) lub zarządzania infrastrukturą wybudowaną przez niego lub mu powierzoną. W praktyce najczęściej partner prywatny zobowiązany będzie sfinansować i zrealizować przedsięwzięcie, a następnie zarządzać nim (np. zbudować drogę publiczną i pełnić funkcje zarządcy drogi). Z kolei podmiot publiczny zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego, który stanowił będzie podstawowy sposób jego zaangażowania w przedsięwzięcie.

Źródło: http://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/ustawa_PPP_190111.pdf

 

  • Ustawa o Koncesjach

Ustawa o Koncesjach reguluje treść oraz sposób zawierania umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi. Umowa koncesji polega na tym, że koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji (w przypadku koncesji budowlanej – wybudowania nowej infrastruktury publicznej, a w przypadku koncesji usługowej – świadczenia usług w oparciu o już istniejącą infrastrukturę publiczną) za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie koncesjonariusza nie będzie jednorazową zapłatą ceny (jak w tradycyjnych zamówieniach publicznych), a prawem do eksploatacji i pobierania pożytków z wybudowanej infrastruktury (koncesja na roboty budowlane) lub wykonywania usług i pobierania pożytków (koncesja na usługi). W przypadku koncesji na roboty budowlane koncesjonariusz, dla przykładu, wybuduje system kanalizacyjny i będzie świadczył usługi kanalizacyjne przez określony w umowie czas, a w przypadku koncesji na usługi jedynie świadczył będzie usługi kanalizacyjne w oparciu o już istniejącą infrastrukturę (którą będzie musiał utrzymywać i naprawiać). Założeniem koncesji jest, że koncesjonariusz prowadził będzie działalność gospodarczą w oparciu o eksploatowaną infrastrukturę ponosząc większość ryzyk związanych z tą działalnością.

Źródło: http://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/ustawa_koncesje_190111.pdf

 

  • Ustawa o Autostradach Płatnych

Ustawa określa warunki przygotowania budowy, finansowania budowy, zasady przeprowadzania postępowania przetargowego na budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad płatnych, zasady zawierania umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad, a także organy właściwe w tych sprawach.

Źródło: http://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/ustawa_autostrady_platne_KFD_190111.pdf

 

  • PZP

PZP określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Przy przedsięwzięciach, gdzie całość lub większa część wynagrodzenia pochodzi od partnera publicznego, wówczas stosuje się ustawę PZP.

Źródło: www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/ustawa_PZP_190111.pdf

 

 

Ramy prawne PPP w Unii Europejskiej

 

W obszarze prawnym Unii Europejskiej PPP nie doczekało się regulacji o charakterze prawa wtórnego, tj. wiążącego państwa członkowskie UE. W ocenie Komisji Europejskiej PPP nie stanowi samoistnej instytucji prawnej w świetle prawa UE. Unijne prawo traktuje PPP jako model współpracy zamawiających i wykonawców, który na szczeblu europejskim wymaga zastosowania konkurencyjnego i otwartego trybu wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych lub koncesji. Dlatego w ramach prawa europejskiego PPP regulowane jest jedynie tzw. „prawem miękkim” w ramach:

 

  • Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, Bruksela 2003

Intencją autorów Wytycznych było wyjaśnienie, w jaki sposób PPP może wkomponować się w system pomocy udzielanej przez Komisję Europejską. Wytyczne nade wszystko wskazują podstawowe problemy i kierunki przyszłych rozwiązań prawnych, ułatwiających podmiotom gospodarczym z całego obszaru UE dostęp do świadczenia usług użyteczności publicznej w sposób zapewniający poszanowanie swobód konkurencji, wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednocześnie stanowią sui generis poradnik dla pomiotów publicznych dotyczący tego, jak zawierać i wykonywać kontrakty w modelu PPP.

Źródło: www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/Wytyczne_Komisji_PPP_190111.pdf

 

  • Zielona Księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, COM (2004) 327, Bruksela 2004

Zielona Księga PPP jest z dokumentem ilustrującym przebieg i wynik debaty organów UE w sprawie  zastosowania prawa unijnego w zakresie zamówień publicznych oraz koncesji w zjawisku PPP. Zielona Księga ma na celu ukazanie, które zasady unijne są stosowalne na etapie wyboru partnera prywatnego i na etapach następnych.

Źródło: http://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/Documents/ZK_PPP_zamowienia_koncesje_240111.pdf

 

  • Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanego PPP (ZPPP), COM (2007) 6661, Bruksela 2008

Komunikat wyjaśnia problemy prawne związane ze stosowaniem przepisów zamówieniowych odnośnie zawiązywania zinstytucjonalizowanego PPP (spółki o kapitale mieszanym). Zgodnie z treścią Komunikatu, jakakolwiek współpraca zamawiającego z podmiotem niebędącym zamawiającym w formie spółki o kapitale mieszanym nie uzasadnia odstąpienia od stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych i koncesji.

Źródło: http://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/Documents/Komunikat_KE_zamowienia_publicznego_a_PPP_250111.pdf

 

 

Ramy prawne koncesji w Unii Europejskiej

 

Koncesja na roboty budowlane jest instytucją zharmonizowaną na obszarze Unii Europejskiej w ramach Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

 

  • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

Przepisy Dyrektywy 2004/18/WE definiują instytucję koncesji na roboty budowlane oraz regulują zasady zawierania tego typu umów przy założeniu jawności, równości, konkurencyjności oraz proporcjonalności procedur. Omawiana Dyrektywa definiuje również instytucję koncesji na usługi pozostawiając jednak państwom członkowskim UE regulacje zasad zawierania umów koncesji na usługi przy uwzględnieniu jednak zasad przewidziane w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Komunikatu z 24 kwietnia 2000 Commission interpretative communication on concessions under Community Law (źródło: http://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/Documents/Komunikat_Komisji_2000_190111.pdf).

Źródło: http://www.ppp.gov.pl/Poradnik_inwestora/AktyPrawne/Documents/dyrektywa_2004_18_WE_x190111.pdf

 

  • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości w szeregu spraw wypowiadał się na temat m.in. cech szczególnych umowy koncesji, a także granicy pomiędzy koncesją a zwykłym zamówieniem publicznych, tj. przede wszystkim w sprawach: C-324/98 Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG, wyrok z dnia 7 grudnia 2000 r., C-358/00 Buchhändler-Vereinigung GmbH v. Saur Verlag GmbH & Co. KG, Die Deutsche Bibliothek, z dnia 30 maja 2002 r., C-458/08 Parking Brixen GmbH v. Gemeinde Brixen i Stadtwerke Brixen AG z 1 marca 2005 r., C-382/05 Komisja WE v. Rep. Włoska z dnia 18 lipca 2007 r., C-231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname) v. Comune di Cingia de’ Botti z dnia 21 lipca 2005 r.

Źródło:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0324:EN:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CO0358:EN:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0458:EN:HTML

http://dokumenty.e-prawnik.pl/orzecznictwo/unia-europejska/c-38205-komisja-przeciwko-wlochom-strona-3.html

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0231:PL:HTML

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Co sądzisz na temat przepisów prawnych regulujących PPP w Polsce?
Całkowicie spełniają oczekiwania i przyczyniają się do rozwoju PPP
Częściowo spełniają oczekiwania jednak nie hamują rozwoju PPP
Przepisy prawne ograniczają rozwój PPP w Polsce i wymagają zmian
Nie mam zdania

Partnerzy

 
close
Wyloguj się